جواب نوشتن صفحه ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس چهاردهم 14 پیدای پنهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. ده واژه را که ارزش املایی دارند، از متن درس بیابید و بنویسید.
2. جمله های زیر را بخوانید و قید های آن را مشخص کنید.
الف) تو هم، شایسته، سخن بگو . ب) من فعلا کاری ندارم.
پ) محمد چرا دیروز غایب بود؟ ت) همایون، دوباره، برنده شد.
3. بیت زیر را بخوانید و ارتباط آن را با متن درس، در یک بند بنویسید.
جهان چون زلف و خال و خط و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست
محمود شبستری.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مفضل، تامل، قاتل، صله رحم، تضرع، جراحت، قوه ها، حق تعالی، مصیبت، معصیت.
2. الف) شایسته ب) فعلا.
پ) چرا دیروز ت) دوباره.
3. درس درباره نعمت هایی است که خدا در اختیار انسان قرار داده است. نعمت هایی مانند دست، پا و . . شعر نیز بیان کننده همین منظور و جهان انسان را آفریده های ظاهری می بیند. آفریده هایی چون ابرو، مو و . . درس بیان می کند که اگر هر کدام از این آفریده ها نباشد. نقصی به وجود می آید.
شعر هم همین نکته را بیان می کند که هر آفریده ای در جای خودش بسیار ارزشمند است و اگر نباشد نقصی به وجود می آید.

نویسنده : اگر مژه نداشتیم یا ابرو وقتی عرق میکردیم باعث اذیت چشم میسود پس خداوند چیزی را بیهوده نازل نمیکند.

نگین محمودنژاد:‌جهان‌نیز‌اعضای‌بدن‌انسان‌است‌واگردرآفرینش‌خوددقت‌کنیم‌هرچیزی‌درجای‌خودش‌خوب‌است‌مثلااگرچشم‌های‌بالای‌سرقرارمی‌گرفت‌ودهان‌‌روی‌شکم‌یاموارددیگر‌چه‌‌اتفاقی‌می‌افتادپس‌قطعا‌خداوند‌برهمه‌چیز‌دانا‌وحکیم‌است..

فاطمه رشنوی : به اندازه ایی خودراقبول دارم که با خودمیگویم میتوانم به هدف هایم برسم وبه همه ثابت کنم که من کم کسی نیستم .

علی :‌خدای بزگ تمام جهان را خلق کرده است از روی حکمت و جاودانگی اش پس ما انسان ها که شاید از حکمت تک تک افریده های خدا با خبر نیستیم باید بدانیم حداقل که ما نادانی وگرنه خدا بر هر چیز داناست… .