جواب نوشتن صفحه ۲۲ کتاب فارسی پایه هفتم نوشتن درس دوم چشمه معرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

نوشتن درس دوم چشمه معرفت فارسی هفتم

1. کلمه ها و ترکیب های مهمّ املایی درس را بنویسید.
2. برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
اعجاز ← غرق ←
نقطه ← معصوم ←
3. در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.
کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زرّت ها در گوش نسیم عامین می گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی، باغ و سحرا را تماشا می کردم.

جواب نوشتن درس دوم چشمه معرفت فارسی هفتم

1. خستگی ناپذیر – طبیعت – غرق – معرفت – زلال – عظمت – غرقه شکوه – اعجاز – کشتزار –
سرسبز – صحرا – نشاط – ساقه – حق شناس – نهال – وداع – معصوم – تلخیص
2. اعجاز ← معجزه غرق ← غریث
نقطه ← نقاط معصوم ← عصمت
3. کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار «زرّت ها» ← «ذرّت ها» در گوش نسیم «عامین» ← «آمین» می گفتند و من با «قرور» ← «غرور» و مهربانی و خشنودی، باغ و «سحرا» ← «صحرا» را تماشا می کردم.