جواب گفت و گو صفحه ۵۹ کتاب علوم تجربی پایه ششم در هریک از فعّالیّت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) هنگام ترمز کردن اتومبیل ب) بالا رفتن از کوه پ) اسکی روی یخ یا برف ت) گره زدن طناب ث) اصطکاک بین اجزای دوچرخه، مثلاً زنجیر و چرخ دنده ج) هنگام هُل دادن یک جسم سنگین

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) بیشتر ب) بیشتر پ) کمتر ت) بیشتر ث) کمتر ج) کمتر.

اسما : الف)بیشتر.تا ماشین سریع تر متوقف شود)ب)بیشتر.تاکنترل بیشتری داشته باشیم وسرنخوریم.پ)کمتر.تاراحت تر سر بخوریم)ت)بیشتر.تا گره محکم تر شود و به راحتی باز نشود)ث)کمتر.تادوچرخه سریع تر و روان تر حرکت کند.)ج)کمتر.هل دادن جسم راحت تر شود) .