جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم دیدگاه انسان هایی که حاضر نیستند در برابر خدا سجده کنند و بندگی شیطان را می پذیرند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است. حال اینکه بعضی از انسان ها اسیر هوای نفس شده و بندگی شیطان را می کنند جز اینکه متأسفانه به خود ظلم می کنند و لذت های زودگذر دنیوی را به آرامش روحی و روانی و از همه مهمتر بهشت و لقای خدا ترجیح می دهند کار دیگری انجام نمی دهند.