جواب صفحه ۴ کتاب کار و فناوری پایه هفتم پودمان ۱ جدول در گروه های چند نفری زندگی نامه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند برسی و جدول ۴-۱ را کامل کنید هدف جابربن حیان از اختراع الکل چیست ؟ دلیل اختراع الکل چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کار و فناوری هفتم

علت اختراع الکل توسط جابربن حیان

 جابربن حیان الکل را به خاطر دختران کرد ولی زمانی که یک آزمایش دیگری در حال انجام به صورت کاملاً اتفاقی در حین این آزمایش الکل را که یکی از و شاید تنها اختراع بزرگ ایرانیان در عرصه جهانی بود که الان از دست تو در همه جای جهان استفاده می شود به خصوص در بیمارستان خون و یاد در مراکز بهداشتی که از الکل برای ضدعفونی استفاده می کنند و جای زخم ها را الکل می زنند تا میکروب و باکتری وارد آن نشود.

جواب صفحه 4 بخش برسی هفتم

هدف اختراع الکل : ضد عفونی کردن و برای پزشکان اختراع شده

دوستان عزیز جابر بن حیان الکل رو اختراع نکرده و اختراعات جابر بن حیان همراه با هدف اختراع و نوآوری را در پایین دو مورد اشاره میکنیم.

اختراع و نوآوری : ظروف سفالی براق هدف اختراع و نوآوری : استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

اختراع و نوآوری : قلم نوری هدف اختراع و نوآوری : امکان خواندن در تاریکی