جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم مشخص کنید در ترکیب هایی که ساخته اید هریک از اتم های کربن چند پیوند داده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مجموع ۴ پیوند داده است.