جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم هنگامی که شما با داستان ضرب المثل یا یک مطلب علمی از سایت نکس لود دریافت کنید.

هنگامی که شما با داستان ضرب المثل یا یک مطلب علمی مواجه می شوید میتوانید پیام آن را بپذیرید رد کنید یا درباره آن شک و تردید داشته باشید آیا تاکنون با چنین موردی مواجه شده اید؟ آن مورد و علت تردید خود را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مریم رحیمی : هنگامی که شما با داستان ضرب المثل با یک مطلب علمی مواجه می شوید آنرابپذیرید رد کنیدیا درباره آن شک وتردید داشته باشید آیا تا کنون چنین موردی مواجه شده اید آن مورد وعلت تردید خود را بنویسید؟.

مبیین فرهودی :‌ هنگامی که شما با داستان ضرب المثل با یک مطلب علمی مواجه می شوید آنرا بپذیرید رد کنید یا درباره آن شک و تردید داشته باشید آیا تا کنون چنین موردی مواجه شده اید آن مورد و علت تردید خود را بنویسید.