جواب پرسش صفحه ۵۶ کتاب کار و فناوری هشتم هنگام پودگذاری چه ارتباطی میان ضخامت نخ و بلندی بافت وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در بافت هرچه ضخامت نخ پود بیشتر باشد در نتیجه طول نخ به کار رفته کم تر و هرچه ضخامت نخ کم تر باشد مقدار مصرف نخ بیشتر می شود. همچنین اگر نخ پود ضخیم تر باشد مدت زمان بافت کم تر و هرچه ضخامت نخ پود کمتر باشد مدت زمان بافت بیشتر خواهد شد.