جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه ششم دبستان واژه های متضاد را در ادبیات و عبارت های زیر بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

3. واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.
الف) سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نشوی. (سعدی)
ب) موج زخود رفته ای، تیز خرامید و گفت:
هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. (اقبال لاهوری)
پ) دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن. (اخوان ثالث)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کلمات متضاد = دشمن و دوست .
ب) کلمات متضاد = هستم و نیستم / میروم و نروم .
پ) کلمات متضاد = دوستان و دشمنان / زندگی و مرگ / دوست و دشمن.

نویسنده : الف) دشمن /دوست
ب)میروم /نرو
پ) دوستان /دشمنان
دوست /دشمن
زندگی /مرگ..

ثنا : 1-دشمن،دوست
2-هستم،نیستم
3-روم،نروم
4دوستان،دشمنان
زندگی،مرگ.