جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده مادر تصمیم گیری ها میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، زیرا کار شیطان فقط وسوسه کردن انسان است و با وسوسه کردن انسان هایی ک نفس ضعیف دارند، بر آنها چیره می شود.

نویسنده : خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند.