جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۸۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم برخی از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ می دهد بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) زنده شدن همه انسان ها ب) کنار رفتن پرده از حقایق عالم پ) برپا شدن دادگاه عدل الهی ج) دادن نامه اعمال د) حضور شاهدان و گواهان.