جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنید پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی می شود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربایند.
شانه پلاستیکی در اثر مالش دارای بار منفی می شود مولکول های آب نیز دارای یک سر مثبت هستند که جذب شانه می شوند.