جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۷ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی وقتی به دیدار خویشاوندان می رویم باید چه آدابی را رعایت کنیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- سلام کردن به بزرگ ترها.
2- احوال پرسی از خویشاوندان.
3- کنار گذاشتن گوشی های تلفن همراه.
4- کمتر شلوغ کردن و برقراری آرامش .