جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

سارا : شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید ..