جواب خودارزیابی صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم شما ویژگی های برجسته جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : وطن دوستی، داشتن هدف، صداقت در کار، درست کاری و نیک اندیشی.

مهدی : پرشور – صلاح – پاکدامنی – پارسایی – صداقت – شور و شعور – با همّت – با ایمان و مومن.

نویسنده : رهبر انقلاب میگوید جوانان امروز سه ویژگی مهم دارند:«(انرژی) ، (امید) ، (ابتکار)