جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم در هریک از شکل های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینه تخت تابیده است با توجه به قانون بازتاب نور پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) زاویه باز تاب 25 درجه.
ب) زاویه بازتاب صفر درجه.
ج) زاویه باز تاب 80 درجه است.