جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم پرس و جو کنید سرانجام عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مشرکان پیماننامة تحریم اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را درون صندوقچه ای در کعبه نهادند. پس از سه سال پیامبر اسلام با اشارة فرشتة وحی خبر داد که آن پیماننامه را موریانه خورده است و تنها عبارت «باسمک اللهم» از آن باقی مانده است. مشرکان وقتی صندوقچه را گشودند با شگفتی درسی خبر رسول خدا را دریافتند و ناگزیر شدند دست از محاصره بردارند و مسلمانان به زندگی عادی خود بازگردند و این یک پیروزی بزرگ برای آنان به شمار می رفت.

نویسنده :مشرکان به گفته ی پیامبر خندیدند و گفتند کلید ک دست ماست تو چگونه این حرف را میزنی اما وقتی در صنودقچه را باز کردند از انچه دیدند متعجب شدند تمام پیمان نامه نابود شده و تنها بسم الله بر روی کاغذ مانده.

محمدرضا مشفقی : سرانجام عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین ا ین بود که ابوطالب(ع) گفت: “برادرزاده‌ام (پیامبر) خبر داده که آن لوح را موریانه خورده است، بروید آن لوح را بیاورید، اگر همین‌طور بود دست از لجاجت بردارید و محاصره را پایان دهید و اگر این‌طور نبود من او (پیامبر) را تحویل شما می‌دهم.”، گفتند “تو به‌انصاف سخن گفتی”، رفتند و دیدند لوح خورده شده لذا تصمیم گرفتند به محاصره اقتصادی پایان بدهند. در آن لوح «بسمک اللّهم» نوشته شده بود که موریانه غیر از این عبارت، بقیه را خورده بود. مفاد آن لوح این بود که هرگونه معامله و دادوستد با بنی‌هاشم تحریم است و نباید حتی با آنها ازدواج کرد، از خودِ بنی‌هاشم هم ابولهب بر آن امضا زده بود.