جواب تدبر صفحه ۱۰۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم آنان که در زندگی پیمان های خود با خدا را می شکنند به چه عاقبتی دچای می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از بهره ها و نعمت های اخروی محروم اند.
2) خداوند در آخرت به آنها سخن نخواهد گفت.
3) گناهانشان آمرزنده نخواهد شد و عذاب دردناک خواهند داشت.
4) خداوند در قیامت به آن ها نمی نگرد.