جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم چرا استقبال مردم از تلویزیون بیشتر از رادیو است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کسرا سلطانی نژاد : به دلیل اینکه تلویزیون یک رسانه ای است که هم پیام صوتی را منتقل می کند و هم پیام تصویری و هم پیام و هم متن را منتقل میکند ولی رادیو فقط پیام صوتی را انتقال می دهد.

گین نوری زاد :به دلیل اینکه رسانه هایی که دارای صفحه ی دیداری هستند روی زندگی مردم اثر می گذارد و به مردم چیزی را یاد خواهد داد.

سونیا : زیرا در رادیو صورت گوینده را نمی بینیم به همین دلیل بعضی مواقع در درک و فهم جمله دچار مشکل میشویم اما درحالی که در تلویزیون بر عکس آن است و همه چیز خیلی واضح است.