جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا اسم داریوش روی مهر سلطنتی به سه نوع خط حک شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل گستردگی قلمرو در زمان هخامنشیان بوده است چون ایران شامل بابل و ایلام هم بوده است و برای آگاهی و اطلاع آنان این مهر حاوی خط های آنان بوده است.