جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه ی پنج گام را طی کنیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر گام از موفقیت پیشنیاز گام دیگر است و زنجیروار به هم مرتبط هستند.

نویسنده :‌زیرا هر گام به گام بعدی متصل است مثل چرخ دنده های زنجیروار و اگر یک گام را برنداریم یک چرخ را از حرکت بازداشتیم.