جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا گرم نسبت به کیلوگرم واحد کوچکتری است. بنابراین برای بالا بردن دقت اندازه گیریاجسام سبک تر را با واحد گرم و اجسام سنگین را باید کیلوگرم بیان می کنند.

حنانه : هرجسمی با واحد متناسب با خودش اندازه گیری میشود.برای مثال اگر مسافت تهران تامشهد را با سانتی متر یامیلی متر حساب کنیم به عددی بسیار بزرگ میرسیم.پس به این نتیجه میرسیم که بهتر است هرجسمی را با واحد اندازه گیری خودش اندازه بگیریم.

نیما اصغری : هر چیزی را باید با واحد متناسب خودش نشان داد برای مثال نمیتوان وزن یک تریلی را با کیلو گرم یا گرم نشانداد پس باید هر چیزی را با واحد خود اندازه گیری کرد.