جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا در آن زمان جن گهای بزرگی بین حکوم تها در می گرفت؟ هدف از لشکرکشی ها چه بود؟ به نظر شما هدف از جنگ ها و لشکرکشی ها در جهان امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف از جنگ ها و لشکر کشی ها در گذشته اکثرا به دلیل جاه طلبی و قدرت طلبی پادشاهان جهت گسترش قلمروی خود و استفاده از منابع طبیعی و مالی آن کشورها هم اکنون نیز دلیل بسیاری از جنگ ها قدرت طلبی برخی از کشورها و استفاده از منابع منابع مالی و طبیعی کشورها.