جواب فعالیت صفحه ۸۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا در بین سه سلسله ترک تبار سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران داشتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا سلجوقیان.
الف) موفق شدند بر سرزمینهای وسیعی که شامل بخش عمده فلات ایران و مناطق همجوار آن از مرزهای چینتا دریای مدیترانه می شد، مسلط شوند.
ب) حکومتی نیرومند را به وجود آورند.
ج) در دوران سلجوقیان تشکیلات و نظام دیوانیمنظم و گسترده ای در ایران شکل گرفت.
د) قدرت و ثبات سیاسی، کشاورزی و بازرگانی رونق خوبی گرفت؛.
ه) شهرنشینی گسترش یافت و شهرهای بزرگ و آبادی پا به عرصه نهادند.
و) معماری، صنایع دستی و بسیاری از رشته های هنر شکوفا شدند.