جواب خودارزیابی صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا دکتر حسابی « علم بدون عمل » با مخالف بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا علم تنها ، فایده ای ندارد و علم وقتی مفید است که به توان از آن برای استقلال و شکوفایی و پیشرفت و خود و جامعه استفاده کرد.