جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون سلوکیان یونانی بودند و ایرانی ها از حکومت غیر ایرانی بر خود ناراضی بودند. همچنین این حکومت میان ایرانیان و یونانیان تبعیض قرار می دادند. همچنین دلیل شورش های گاه وبیگاه ایرانیان در سپاه سلوکی عبارت بود از کینه از اشغالگران، کمبود جیره و تبعیض میان ایرانیان و یونانیان، تحریکات بزرگان ایرانی برای گرفتن امتیازهای بیشتر از سلوکیان بود. همچنین این شورش ها بازتابی از نفرت ایرانیان به سلوکی ها نیز دانسته می شود.
مشیرالدوله پیرنیا می گوید: رفتار سلوکی ها با ایرانیان مانند رفتار آقایان با اتباعشان بود. یا مثل رفتار مردمان غاصب به مردمان مغلوب.