جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۲ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا خودش به آن پول احتیاج داشت و می توانست با آن برای خودش دستکش بخرد.