جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است. زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی گذارد. ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می کشند.

مبین سارلی : زیرا که میهن را در پروراندگی و همزیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است از این دید میهن با همه هم پیوندان و باشندگانش مادرانه رفتار می کند .