جواب خودارزیابی صفحه ۲۱ کتاب فارسی پایه هفتم خودارزیابی درس دوم چشمه معرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

خودارزیابی درس چشمه معرفت فارسی هفتم

1. در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟
2. این دو بیت «مولوی» با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟
این درختانند همچون خاکیان دست ها برکرده اند از خاکدان
بازبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک میگویند راز
3. نمونه های دیگری از زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

پاسخ خودارزیابی درس چشمه معرفت فارسی هفتم

1. عظمت ، جلال و جاذبه ی خالق را می توان درک کرد
2. بر روی سبزه ها و کشته های سیراب ، درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.
3. آواز پرندگان – بوی خوش لاله زار – آواز باد – بوی چمن زار