جواب به کار ببندیم صفحه ۴۳ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم جواب به کار ببندیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوست دارم من هم مانند امام موسی کاظم علیه السلام خشم خودم را کنترل کنم؛ بنابراین، سعی می کنم تا هیچ وقت عصبانی نشوم.
وقتی در حال انجام دادن تکالیفم هستم و دوستم، دستم را خط می زند، با مهربانی به او می گویم اشکالی ندارد و حواست را بیشتر جمع کن.
وقتی دوستم به قولی که به من داده است، عمل نمی کند، به او دوستانه تذکر می دهم که این کار را دوباره تکرار نکند.
وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسایل من دست می زند، با صبر و حوصله به او می گویم ککه این کار درستی نیست.

نویسنده : امام کاظم ادم خوبی بود اودوست داشت مردم خدای یکتا را بپرستند اما مردم گوش نکردند.