جواب با خانواده صفحه ۱۰۷ کتاب هدیه های آسمان چهارم به کمک اعضای خانواده نام چند معلم شهید یا فداکار را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید مطهری، شهید منصور آجرلو، شهید دکتر شریعتی، شهید محمود احمدی، شهید تهرانی مقدم، شهید شهریاری، شهید حمیدرضد اوجانی، شهید حافظ آبروشن.

محمد علی سواری : شهید حافظ آبروشن،شهید منصور آجرلو ، شهید محمود احمدی ، شهید حمید رضا اوجانی.

حسنا رمضانی : جواب سوالات صفحه ۱۰۶ کتاب هدیه چهارمی هامعلم ها چه کارز انجام میدهند؟ درس نشان میدهند
کار پیامبران چیست؟اینکه به مردم دین خدارا بیاموزند وآنهارا به راه راست هدایت کنند
چه شباهتی میان کار آنها وجود دارد؟ هردو تاکید دارند به علم آموزی وبه مردم راه درست وغلط را نشان میدهند.