جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است با حقوق مردم در دوره قاجاریه مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بعد از امضاء حکومت مشروطه هرکسی نمی توانست به عنوان نماینده مجلس ملی انتخاب شود و همه مردم نیز نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند.
2) قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس کتاب آسمانی قرآن و دین اسلام نوشته شده است اما قوانین وضع شده در دوره مشروطه برگرفته از کشورهای فرانسه و بلژیک بود و توسط روشنفکران نوشته شده بود.