جواب پرسش صفحه ۶۱ کتاب کار و فناوری پایه هشتم چند نوع شیرازه پیچی دیگر وجود دارد و از هر کدام برای چه بافت های استفاده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پس از بافت برای اینکه تارها از محل خود خارج نشوند و استحکام بافت بیشتر شود اطراف طولی بافته را شیرازه پیچی می کنند. مانند قالی و فرش که در امتداد طولی آن شیرازه پیچی شده است.
انواع شیرازه های مهم که در بافت قالی – گلیم و فرش استفاده می شود عبارتند از : .
شیرازه طبیعی یا متصل .
شیرازه مصنوعی یا منفصل .
شیرازه پیچشی .
شیرازه زنجیره ای.