جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خوردن 2) آشامیدن 3) فروبردن تمام سر در آب 4) فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق 5) دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان.