جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ارتباط آن می توان بدین صورت تفسیر کرد که آن حضرت در هنگام تقسیم بیت المال بیش از پیش به یاد خدا بیفتد و از خدا در انجام این کار سنگین کمک بگیرد.

نویسنده :‌زاهران به شکران تقسیم عادلانه بیت المال ونبودن هیچ دینی بر گردن ایشان درهمان مکان نماز می خواندن.