جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهیدان مانند خورشید تابانند و مسیر راه را برای سایر انسان ها روشن می کنند.

فایزه : خورشید نوری است که خانه ی مردم ها را نورانی میکند وشهدا شبیه خورشیدی است که باعث شده ما با ارامش در خانه هایمان زندگی کنیم.

نویسنده : خورشید خانه هایمان را نو رانی می کنند و شهدا مانند خورشیدی است که باعث می شود که ما احساس آرامش در خانه هایمان کنیم.

فاطمه : خورشید با تابش نور خود همه جارا روشن می کند و شهید با تابش نور کار خود آرامش و مسیر درست زندگس و گذشت را به ما می تابانند.