جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید نخست با ترازو جرم آن را اندازه گیری کرد (۱۲g) سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب اندازه گرفت با توجه به اعداد روی شکل چگالی کلید را حساب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جرم کلید : 12 گرم
حجم کلید = حجم آب – مجموع حجم آب و حجم کلید = 53 – 50 = 3 سانتی متر مکعب
چگالی جسم = جرم جسم بر حجم جسم => چگالی کلید = 12/3 = 4 گرم بر سانتی متر مکعب