جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس دهم دریادلان صف شکن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی
1) پنج گروه کلمه مهم املایی از متن درس بیابید و بنویسید.
2) مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید.
فراموشی (…………………..)
بی ریا و صمیمی (…………………..)
3) به جمله های زیر توجه کنید.
الف) خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت.
ب) این ها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند.
به جمله اول که یک فعل دارد، «ساده» و به جمله دوم، که بیش از یک فعل دارد، «مرکب» می گویند.
جمله «ب»، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته اند؛ به طوری که یکی از جمله ها بدون دیگری ناقص است:
جمله مرکب، معمولا از یک جمله پایه (هسته) و یک یا چند جمله پیرو (وابسته) تشکیل می شود؛ بخشی که پیوند وابسته ساز ندارد، پایه است.
پیوندهای وابسته ساز عبارت اند از: «که، تا، چون، اگر، زیرا، برای، اینکه، به طوری که،
هنگامی که … »
جمله «ب» را از این دید بررسی می کنیم:
جمله پایه یا هسته: اینها دریادلان صف شکنی هستند
جمله پیرو یا وابسته (که / پیوند وابسته ساز) دل شیطان را از رعب یا وحشت می لرزانند.
حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه ای بیابید و بنویسید.
جواب قلمرو زبانی
1) مشیت باری تعالی، رعب و وحشت، بدر و حنین، نسیان و غفلت، صف طویل، اسوه وفاداری، معرکه قلوب، مظهر فقر، غنای خالق، مرتب قرب
2) فراموشی : نسیان
بی ریا و صمیمی : بی تکلف و ساده و متواضع
3) اشیاء: شیء – لحظات: لحظه – نفوس: نفس – وسایل: وسیله – قلوب: قلب – خطوط: خط – انفاس: نفس
4) مرکب : اینجا سوله ای است که گردان عبدالله ….. می گذرانند.
ساده : بچه های مهندسی جهاد آخرین کارهای مانده را راست و ریس می کنند.

قلمرو ادبی
1) هر قسمت مشخص شده، در بردارنده کدام آرایه ادبی است؟
حسرت نبرم به خواب آن {مرداب} کآرام درون {دشت شب} خفته است
2) در عبارت زیر، کنایه را مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید.
تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری
جواب قلمرو ادبی
1) مرداب: نماد و استعاره از ایستایی و راکد بودن، مرگ، انسان های ترسو و ناآگاه
دشت شب : اضافه تشبیهی (شب :مشبه، دشت :مشبه به)
2) آفتاب فتح :
آفتاب :مشبه به – فتح : مشبه
آسمان سینه مومنین :
آسمان : مشبه به – سینه مومنین : مشبه

قلمرو فکری
1) نویسنده در کدام جمله، از مفهوم آیه «الا بذکر الله تطمئن القلوب» (سوره رعد، آیه 28) بهره گرفته است؟
2) درباره ارتباط محتوایی متن «دریادلان صف شکن» و این سروده شفیعی کدکنی توضیح دهید.
حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است
3) چرا نویسنده معتقد است که «همه تاریخ اینجا (جبهه) حاضر است؛ بدر و حنین و عاشورا اینجاست»؟
جواب قلمرو فکری
1) 1- در معرکه مجاهدان خدا قلوبی که حاصل ایمان است حکومت دارد.
2- صف طویل رزمندگان با آرامشو اطمینانی که حاصل ایمان است
2) در هردو رووح شجاعت، مقاوت، بی باکی و نترسیدن از خطر دیده می شود. یا هردو بر پویایی و تحرک تاکید دارند و بر ایستادگی و بی تحرکی مارا بر حذر دارند.
3) زیرا نویسنده در این بخش اعتقاد دارد که «رزمندگان مانند مسلمانان صدر اسلام، برای زنده نگه داشتن اسلام و رسیدن به حقیقت و نجات آن از نابودی و انحراف با عشق و فداکاری و اخلاص و اعتماد کامل به خداوند به میدان مبارزه آمدند.».