جواب قلمرو ادبی زبانی فکری کارگاه متن پژوهی صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم قصه عینکم از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) معادل معنایی واژه های مشخص شده را در متن درس بیابید.
به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم تفاوت است اگر ره و چاه را حتی
محمد علی بهمنی
تو را به آینه داران چه التفات بود چنین که شیفته حسن خویشتن باشی
هوشنگ ابتهاج
2) از متن درس، پنج گروه اسمی بیابید که اهمیت املایی داشته باشند.
3) پیش از این در مبحث گروه اسمی، با انواع وابسته های پیشین آشنا شدیم. اینک به انواع وابسته های پسین توجه کنید:
مضاف الیه ،û روز میلاد
صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم (با پسوند – م) ،û روز پنجم
صفت بیانی ،û روز خوب، منظره دیدنی
از متن درس، برای هر یک از انواع وابسته پسین نمونه ای بیابید.

قلمرو ادبی : 1) مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.
افسار گسیخته بودن ( …………………………………….. )
بور شدن ( …………………………………….. )
2) دو ویژگی برجسته نثر این داستان را بنویسید.
3) این داستان را با توجه به عناصر زیر بررسی کنید.
زاویه دید:
شخصیت اصلی:
نقطه اوج:

قلمرو فکری : 1) راوی داستان،چه چیزی را نشانه تمدن و تجدد می دانست؟
2) نحوه برخورد خانواده و اطرافیان با شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید.
3) درباره نقش خودباوری و اعتماد به نفس در تعامل اجتماعی توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) خیره : با سرگشتگی؛ با حیرت، با شگفتی
شیفته : مجذوب
2) روشن و پرفروغ – فرنگی مآبی – افسار گسیخته – هپل و هپو – لحظه عجیب و عظیم – زادالمعاد و کتاب دعا – قیافه یغورم – لهجه غلیظ شیرازی – صدای مهیب خنده
3) 1- نمی دانید چه لذتی («ی» ناشناس) یافتم.
2- از میان تاریکی های (نشانه جمع) حافظه ام.
3- واکس کفش (مضاف الیه)
4- نیمکت ردیف اول (صفت شمارشی)
5- مردان متمدن (صفت بیانی)

قلمرو ادبی : 1) افسار گسیخته بودن (گستاخ و وحشی بودن)
بور شدن (خجلت زده شدن)
2) طنز بودن ، صمیمیت نویسنده
3) زاویه دید: اول شخص (من)
شخصیت اصلی: راوی رسول پرویزی
نقطه اوج: وقتی راوی عینک را در کلاس به چشم گذاشت و معلم دید به او پرخاش کرد.

قلمرو فکری : 1) شلوار پاچه تنگ، کراوات، عینک
2) آنها کمکی به یافتن مشکل او نکردند و در عدم اعتماد به نفس او مقصر بودند بلکه اعتماد به نفس او را خراب کردند.3) انسانی که اعتماد به نفس نداشته باشد نمی توانید به اهداف خود برسد

هانی : ممنون ولی اشتباهات زیادی داشتین مث خجلت کشیدن و کسی ک اعتماد ب نفس نداشته باشد نمی توانید ب اهداف خود برسید.

علی : توخودتم اسمتوبه خارجی اشتباه نوشتی اونوقت اومدی سوتیشومیگیری نکنه حسودیت میشه عقده ای..