جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۶۶ و ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم کلاس نقاشی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی
1) سپهری، برای کلمه «نقاشی کردن» از چه معادل های معنایی دیگری استفاده کرده است؟
2) برای هریک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید.
برآمدگی پشت پای اسب (………………….)
چنبره گردن (………………….)
میان دو کتف (………………….)
3) از متن درس، چهار واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.
4) نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.
«صاد» هرگز جانوری جز از پهلو نکشید.
5) به کاربرد حرف «و» در جمله های زیر توجه کنید:
الف) زندگی و سفر مانند هم هستند.
ب) در طول زندگی، سفر می کنیم و در سفر هم زندگی می کنیم.
«و» در جمله «الف»، دو یا چند کلمه را به هم پیوند داده است؛ به این نوع «و»، «واو عطف» می گویند.
«و» در جمله «ب»، دو جمله را به هم ربط دادهاست. به این «و» که معمولا پس از فعل می آید و دو جمله را به هم می پیوندد، «نشانه ربط یا پیوند» می گویند.
اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع « و » نمونه ای بیابید و بنویسید.
جواب قلمرو زبانی
1) گرته ریختن، رنگاری، نقش بندی، پرداختن، رقم زدن، بستن، نقطه چینی
2) برآمدگی پشت پای اسب : کله
چنبره گردن : آخره
میان دو کتف : غارب
3) غارب، وقب، مخمصه، آخره
4) صاد : نهاد ، هرگز : قید ، جانوری : مفعل ، پهلو : متمم
5) نشانه ربط یا پیوند :
1- گله پاها مانده بود با سم ها و ما چشم به راه آخر کار
2- فک زیرین را پیمود و در آخره ماند.
واو عطف :
1- رنگ نقاشی دل خواه و روان بود.
2- آدمی افتاده و صاف
3- از یال و غارب به زیر آمد.

قلمرو ادبی
1) در کدام قسمت از این متن، می توان نشانه های شاعری نویسنده را یافت؟
2) دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید.
جواب قلمرو ادبی
1) معلم مرغان را گویا میکشید، گوزن را رعنا رقم می زد، خرگوش را چابک میبست. سگ را روان گرته می ریخت.
2) 1- حرفی به کارش نبود: کنایه از جای حرف داشت، مشکل داشت
2- معلم دور نبود: کنای از صمیمی بود

قلمرو فکری
1) از نظر نویسنده، کلاس درس نقاشی در مقایسه با کلاس درس های دیگر چه ویژگی هایی داشت؟
2) معنی و مفهوم هر یک از عبارت های زیر را بنویسید.
الف) خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.
ب) اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.
جواب قلمرو فکری
1) دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود. صورتک به رو نداشت.
2) الف) جانشین راستین نیاکان هنرمند خود بود (مانند اجدادش هنرمند بود).
ب) کشیدن اسب از نیمرخ زیباتر اسب و تناسب اندام حیوان را بهتر نشان می دهد.