جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم یاران عاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست
مسعود سعد سلمان
2) همان طور که می دانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود، موصوف نام دارد.
مثال : کتاب خواندنی
کتاب (موصوف) – خواندنی (صفت)
به پرکاربردترین صفت های بیانی توجه کنید.
* مطلق: پاک، روشن، پاکدل
** فاعلی: بن مضارع + نده : شنونده
بن مضارع + ا : گویا
بن مضارع + ان : خندان
بن ماضی / بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار
بن ماضی + ار : خریدار
*** مفعولی: بن ماضی + ه / ه (= ) : شکفته
**** لیاقت : مصدر + ی : نوشیدنی
***** نسبی : اسم + ی : آسمانی
اسم + ین: زرین
اسم + ینه : سیمینه
اسم + انی : روحانی
اسم + انه : کودکانه
– اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید

1) از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: ( ………………………………………………………………… )
تشخیص: ( ………………………………………………………………… )
2) شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.

1) در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
2) در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
3) نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف) ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب) چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست.
منکر : انکارکننده، تکذیب کننده.
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور.
قلمرو ادبی:
۱: از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به).
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم).
۲: شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.
قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی.
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی.
قلمرو فکری:
۱: در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی.
۲: در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب.
۳: نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب: چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری
الف: ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.
ب: شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.

مهدی : 1) منکر : انکارکننده، تکذیب کننده، جاحد، ردکننده
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور
2) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

1) تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به) مانند کرده ایم که بر جان زده می شود.»
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم) «برای خون دست قال شده ایم که خصوصیت انسانی است؛»
2) قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی

1) روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی
2) پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب
3) الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق
ب) شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است