جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ادبی فکری صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم ذوق لطیف از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی
1) مترادف هر واژه را بنویسید.
مفاتیح ( ……………… )
مستقر ( ……………… )
متمکن ( ……………… )
2) از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی دارند، بیابید و بنویسید.
3) همان طور که پیش از این خوانده ایم، هر جمله دو قسمت دارد: نهاد، گزاره
نمونه: «خاله ام» (نهاد) «مرا نخستین بار از طریق سعدی با شعر شاهکار آشنا نمود.» (گزاره)
نهاد، کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم؛ یعنی «صاحب خبر» است.
گزاره، خبری است که درباره نهاد داده می شود.
در بند پنجم درس، جمله ها را مشخص کنید؛ سپس نهاد و گزاره هر یک را در جدول زیر بنویسید.
جواب قلمرو زبانی
1) مفاتیح : کلیدها
مستقر : ساکن
متمکن : دارا
2) منبع بی شابه، مشیت الهی، پیشامد ناگوار، سخنان جذاب
3) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

قلمرو ادبی
1) کدام عبارت متن، به ویژگی سهل ممتنع بودن سبک سعدی اشاره دارد؟
2) به بیت زیر از سعدی توجه کنید:
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است
همان طور که می بینید واژه های «حاضر» و «غایب» هم زمان، به پدیده ای واحد نسبت داده شده اند و به بیان دیگر، غایب، صفت حاضر، واقع شده است.
به نظر شما چنین امری ممکن است؟
انسانی که حاضر است، نمی تواند غایب باشد؛ چون این دو صفت، متناقض اند؛ یعنی هر یک وجود دیگری را نقض می کند؛ با این وجود، شاعر چنان آنها را هنرمندانه در کلام خود به کار برده است که زیبا، اقناع کننده و پذیرفتنی است. به این گونه کاربرد مفاهیم، آرایه «متناقض نما» (پارادوکس) می گویند.
حال آرایه متناقض نما را در دو سروده «قیصر امین پور» بیابید.
الف) کنارن ام تول نگر گرفت کشتی عشق بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی
ب) بارها از تو گفته ام از تو بارها از تو، بارها با تو
ای حقیقی ترین مجاز، ای عشق! ای همه استعاره ها با تو
جواب قلمرو ادبی
1) این تنها، خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته شبیه او سخن گوید و در عین حال نظیر حرف زدن او را هر روز در کوچه و بازار می شنویم.
2) الف) آرامشی است طوفانی
ب) حقیقی ترین مجاز

قلمرو فکری
1) نویسنده برای قصه های ایرانی چه ویژگی هایی را بر می شمارد؟
2) معنی و مفهوم جمله های زیر را بنویسید.
الف) سراچه ذهنم آماس می کرد.
ب) از فرط هیجان لکه می دویدم.
3) درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید.
هر عصب و فکر به منبع ب یشابه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت.
4) درباره ارتباط بیت پایانی و متن درس توضیح دهید.
جواب قلمرو فکری
1) پر رنگ و نگار، پران ونرم.
2) الف) گنجایش ذهنم بیشتر می شد، به معلوماتم اضافه می شد
ب) از شدت هیجان، جست و خیز کنان می دویدم
3) بیانگر ایمان و توکل زیاد خاله نویسنده است که باعث می شود در برابر مشکلات از پای نیفتد و سختی های زندگی را به عنوان خواست خداوند، بپذیرد.
4) حرص و ولع سیری ناپذیر نویسنده، در خواندن آثار سعدی مانند آن تشنه ای است که دچار بیماری استسقا باشد و در بیابان، آب سردی بیابد.

محمد : مترادف هرواژه بنویسید
مفاتیح مستقر متمکن