جواب برایم بگو صفحه ۹۴ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی از کار خلبان قهرمان شهید عباس بابایی چه اموختید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک به دیگران و افراد ناتوان بدون هیچ چم داشتی و مخفیانه فقط برای رضای خدا.

نویسنده : من از کارشهید عباس آموختم به دیگران کمک کنم وقتی دوستم درس را نمی داند به او یاد میدم• وقت چی دیدم دوستم وسایل سنگین دارد به او کمک می کنم•.

نویسنده : من آموختم که شجاع باشم و از دشمنانی که هیچ خدایی ندارند نترسم و با همرزمانم و دیگر مردمان مهربان و دلسوز باشم و به دیگران کمک کنم.