جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) جز عبادت های بزرگ، به شمار میرود.
2) توانایی برای اتفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر بیشتر می شود.
3) برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است.
4) از جرایم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدیگری جلوگیری می کند.