جواب صفحه ۱۴ کتاب نگارش پنجم دبستان ابتدایی یک کتاب داستان انتخاب کنید آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش پنجم دبستان

جواب صفحه 14 کتاب نگارش پنجم ابتدایی

نام داستان : سرباز
شخصیت ها : سرباز، پدر و مادر، رفیق سرباز
زمان : گذشته و مربوط به زمان جنگ جهانی دوم
مکان : شهر، خانه
رویدادها : انجام جنگ، تماس سرباز با پدر و مادر، در میان گذاشتن مسأله ای با پدر و مادر،موافقت نکردن پدر و مادر با درخواست پسر سربازشان، رخ دادن سانحه برای سرباز، پی بردن پدر و مادر به اشتباه خود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
۱ : مرغی در مزرعه ای زندگی میکرد که به خاطر پر های قرمزش او را پر قرمزی صدا میکردند .
۲ : روزی روباهی او را دید و تصمیم به شکار او گرفت .
۳ : روباه به خانه رفت و از همسرش خواست آب جوشی حاظر کند تا او مرغ را بیاورد .
۴ : روباه دوباره به مزرعه رفت و مرغ را گرفت و در گونی انداخت .
۵ : دوست مرغ که کبوتری کوچک بود ، با دیدن دوستش به سراغ کلاغ رفت و کلاغ را سرگرم خود کرد .
۶ : کلاغ با دیدن کبوتر تصمیم گرفت که او را هم شکار کند .
۷ : با دور شدن روباه از گونی ، مرغ از گونی بیرون پرید و سنگی در گونی انداخت .
۸ : کبوتر با دیدن آزادی مرغ ، پر زد و به روی درخت رفت و روباه با ناامیدی گونی خود را که گمان میکرد مرغ در آن است برداشت و به خانه برد .
۹ : روباه با رسیدن به خانه گونی را در آب جوش خالی کرد و تکه سنگ در آب افتاد و با بالا آمدن آب ، روباه به کل سوخت .

نویسنده : روز ی پدر مادری ارهم جدا میشن و دخترو برادر دختر با پدر با مادر بزرگو پدر بزرگ رندگی میکردن اون درختر وقتی پدرش دعواش میکرد گریه میکرد که پیش مادرش بره و بعد از ۱۱ سال رفت مادر دختر ازدواج کرد ودختر و برادر ان دختر ناراحت شدن چند روز وهمش گریه میکردن و دوست داشتن که پیش مادر شون مدرشون باهم باشن مادر طالاق گرفت و پشیمون شد.