جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدامیک از انواع جهاد مربوط اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. جهاد انتدایی.
2. جهاد دفاعی.
3. جهاد دفاعی.
4. جهاد دفاعی.
5. جهاد دفاعی.