جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عینا مانند افریقا است؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امریکای مرکزی و جنوبی زیرا هر دو نزدیک به خط استوا هستند و آب و هوا و پوشش های گیاهی مشابهی دارند.