جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : رعایت اوقات نماز، نیکی به برادر دینی در سختی و راحتی.