جواب فکر کنید صفحه ۱۳۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کدام ویژگی آنیه های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

آینه های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می شوند؛ همچنین از این آینه ها در فروشگاه های بزرگ و پیچ تند جاده ها استفاده می شود (شکل زیر). به نظر شما کدام ویژگی آینه های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می شود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلیل کاربرد آینه کوژ در خودرو این است که تصویر آینه کوژ کوچک تر از اندازه واقعی است، در نتیجه پهنای بیشتری از فضای بیرون در آینه جا می شود و نسبت به آینه های تخت و کاو در این آینه ها محوطه گسترده تری در بازه دید آینه قرار می گیرد.