جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تراست چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 9. ابتکار سپاه جاویدان چون ایران همیشه ده هزار نفر نیروی پشتیبان و جنگاور بسیار قوی در اختیار داشت تا در صورت لزوم آنان را به کار برد.